Tadeusz Sałaciński  

prof. PW dr hab. inż.,  Politechnika Warszawska

  Flaga europejska    

Politechnika Warszawska        Wydział Inżynierii Produkcji           Instytut Technik Wytwarzania

Warsaw University of Technology   Faculty of Production Engineering       Institute of Manufacturing Technology

PUBLIKACJE

 

SPC - STATISTICAL PROCESS CONTROL

 

SPC W INŻYNIERII JAKOŚCI

 

SPC - SZKOLENIA I KURSY

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 

RODZINA

 

 

Gmach ST, pokój 109, ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa, POLAND

    konsultacje: piątki w godz. 11 - 12 p.109 Gmach Stary Technologiczny

e-mail:   t.salacinski@upcpoczta.pl
                   tadeusz.salacinski@pw.edu.pl
             t.m.salacinski@gmail.com

Data urodzenia: 1 styczeń 1958 na przepięknej Ziemi Fryderyka Chopina

Stan cywilny: żona Danuta, syn Witold

            

Zainteresowania naukowo-badawcze (research areas):

 • SPC (Statistical Process Control),
 • MSA (Measurement System Analysis),
 • Metrologia (Metrology),
 • Obróbka skrawaniem (Metal cutting),
 • Technologia przekładni zębatych (Gear technology),
 • Inżynieria jakości w technikach wytwarzania.

Wykształcenie:

 • 1977-1982: studia wyższe w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji
 • 1992: doktorat w dziedzinie nauk technicznych (mechanika)
 • 2000 - 2001: studia podyplomowe na PW: Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy
 • Tytuł Menedżera Jakości niemieckiej organizacji RW TUV
 • Auditor wewnętrzny systemów jakości, zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania środowiskowego certyfikowany przez RW TUV ZETOM
 • 2004: praca habilitacyjna, dyscyplina - Budowa i Eksploatacja Maszyn
 • 2009: profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej.

 Doświadczenia zawodowe:

doktorat nauk technicznych (wyróżniony przez Radę Wydziału), habilitacja w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, prof. nzw. PW, wykładowca metrologii i systemów jakości, prowadzenie szkoleń z zakresu Statystycznego Sterowania Procesami (SPC), kierownik Zakładu Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem Politechniki Warszawskiej, od 2005 r. do 2012 r. prodziekan WIP PW, ponad 80 publikacji naukowych w czasopismach technicznych oraz na konferencjach naukowo - technicznych krajowych i zagranicznych, 25 prac naukowo-badawczych, staże przemysłowe na stanowiskach konstruktora i technologa w firmach krajowych i zagranicznych.

 Reprezentatywne publikacje:

                                               

                                             

 1. Sałaciński T.: Inżynieria jakości w technikach wytwarzania. OWPW. Warszawa, 2016.

 2. Sałaciński T.: Statistical Process Control. OWPW. Warszawa, 2015.

 3. Sałaciński T. i inni: Optymalizacja produkcji w czasie kryzysu. Wiedza i Praktyka. Warszawa, 2012.

 4. Sałaciński T.: SPC - Statystyczne sterowanie procesami produkcji. OWPW. Warszawa, 2016.

 5. Sałaciński T.: Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania. OWPW. Warszawa, 2013.

 6. Sałaciński T., Misiak J.: Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii. OWPW. Warszawa, 2015.

 7. Sałaciński T.: Podstawy symulacji kształtowania i współpracy powierzchni zębów przekładni zębatych stożkowych.     OWPW, Prace Naukowe, Mechanika z.200. Warszawa, 2003.

 8. Zarębski I., Sałaciński T.: Designing of non-circular gears. Archiwum Budowy Maszyn. Warszawa, 2008.

 9. Zarębski I., Sałaciński T.: Designing and WEDM manufacturing of non-circular gears. Zbiór referatów na  międzynarodową konf. nauk.-tech. APE 2007. Warszawa, 2007.

 10. Sałaciński T.: Simulation of shaping and verifying of bevel gears. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Polska    Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Z. 2(142) VOL. 40. Radom, 2005.

 Zainteresowania: muzyka rockowa lat 70-tych (Yes, Pink Floyd, Genesis, Wishbone Ash, Status Quo, Deep    Purple), informatyka, historia starożytnego Egiptu

                     

 

Autoreferat

1.    Działalność naukowa

     Moje zainteresowania naukowe, z racji ukończonych studiów o profilu technologicznym, koncentrują się wokół technik wytwarzania, a w szczególności obróbki skrawaniem i narzędzi skrawających.. Pracę magisterską pt. „Badanie trwałości wierteł krętych” obroniłem w 1982 r. (promotor prof. dr inż. Jerzy Dmochowski, recenzent prof. Stanisław Kunstetter). Po pozytywnej ocenie mojego dyplomu i całokształtu studiów na ówczesnym Wydziale Mechanicznym Technologicznym dostałem propozycję pracy na stanowisku asystenta stażysty. Przeszedłem kolejne szczeble awansu zawodowego aż do stanowiska profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej.

     Od samego początku pracy moje zainteresowania ukierunkowane były na problematykę konstruowania i komputerowego wspomagania trudnych obliczeniowo narzędzi skrawających, a w szczególności narzędzi do złożonych geometrycznie powierzchni (głównie kół zębatych). Pierwsze oprogramowanie zbudowałem z zastosowaniem systemu MERA 400, będącego wówczas na wyposażeniu Instytutu Technologii Maszyn PW. Dotyczyło ono obliczeń frezów obwiedniowych do obróbki zarysów foremnych (wałków wielowypustowych, wielokarbowych, kół zapadkowych itp.). Od 1996 r. powszechnie zaczęto używać komputerów typu PC, które stosowane są z powodzeniem do dzisiaj.

     W roku 1984 ustalono temat mojej pracy doktorskiej pt. „Komputerowa metoda optymalizacji nastawiania obrabiarek przy nacinaniu stożkowych kół zębatych o kołowo – łukowej linii zęba”. Promotorem był prof. dr hab. Andrzej Koć. W rozprawie opracowano algorytm analizy poprawności modelu kształtowania uzębienia przekładni stożkowej nacinanej metodą Formate Tilt Gleasona (z pochylną osią wrzeciona narzędziowego obrabiarki). Zdefiniowany model zawierał zestaw poprawek modyfikujących ostateczną powierzchnię boczną kształtowanego zęba zębnika. Otrzymane wartości poprawek, uzyskane z modelu, stanowiły wytyczne do programu obliczeń nastaw obrabiarki 116G Gleasona. Na końcu pracy zaprezentowałem przykład praktycznie zrealizowany z powodzeniem w Zakładach Mechanicznych URSUS. Pracę obroniłem w lutym 1992 r. Została ona wyróżniona przez Radę Wydziału i nagrodzona przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

     W 1987 r. odbyłem miesięczny staż naukowy w Instytucie Obrabiarkowo – Narzędziowym STANKIN w Moskwie, gdzie zapoznałem się z pracami prof. G. Szewielewej, dotyczącymi obliczeń narzędzi do uzębień.

     W latach 1987 – 1988 odbyłem staż zawodowy (na stanowisku technologa) w ZM URSUS. W ramach pracy zajmowałem się praktycznym ustawianiem obrabiarek do nacinania stożkowych kół zębatych z krzywoliniową linią zęba, kształtowanych metodą Formate Tilt Gleasona. Wykonałem instrukcje i procedury kolejnych kroków postępowania w celu zoptymalizowania śladu współpracy międzyzębnej i uzyskania niskiej cichobieżności przekładni. Próby prowadzone były dla trzech typów przekładni i zakończone zostały powodzeniem.

     W 1989 r. odbyłem dwumiesięczny staż zawodowy w niemieckiej firmie Jakob Boss, produkującej narzędzia do gwintów. Pracując bezpośrednio przy obrabiarkach miałem możliwość zapoznania się z pełnym procesem technologicznym narzędzi do powierzchni śrubowych, stojącym na najwyższym poziomie europejskim.

     W trakcie całej mojej pracy zawodowej miałem czynny kontakt z Fabryką Wyrobów Precyzyjnych VIS w Warszawie, dla której wraz z zespołem prof. A. Kocia wykonywaliśmy różne prace związane z obliczeniami i konstruowaniem narzędzi.

     W roku 2000 ukończyłem studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy oraz uzyskałem tytuł Menedżera Jakości i certyfikaty auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Od tamtego czasu moje zainteresowania zawodowe koncentrowały się nie tylko na problematyce narzędzi skrawających i metrologii, ale również na zagadnieniach związanych ze statystycznym sterowaniem procesami (SPC), analizą zdolności systemów pomiarowych (MSA), inżynierią jakości oraz komputerowym wspomaganiem zapewnienia jakości (CAQ).

     W 2004 r. obroniłem pracę habilitacyjną pt. ”Podstawy symulacji kształtowania i współpracy powierzchni zębów przekładni zębatych stożkowych”. W pracy przedstawiłem uogólnioną metodykę symulacji kształtowania i sprawdzania powierzchni zębów przekładni stożkowych o zębach krzywoliniowych obrabianych czołowymi głowicami nożowymi. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie, ponieważ oprócz materiału, głównie dokładność geometryczna powierzchni bocznej zęba decyduje o jakości całej przekładni. Przeanalizowałem główne etapy postępowania w procesie kontroli powierzchni zębów przekładni, takie jak: symulacja kształtowania powierzchni dla przypadku ogólnego (przekładnia hipoidalna), wykonanie topografii zębów (tzw. wykresy ease-off), symulacja linii styku międzyzębnego (tzw. TCA) oraz pomiar zęba na maszynie 3D. W obliczeniach wykorzystałem metody analityczne i numeryczne oparte na rachunku wektorowo – macierzowym i różniczkowym. Zdefiniowany model można zastosować do konwencjonalnych metod obróbki (Gleason, Klingelnberg, Oerlikon), jak również do błyskawicznie wchodzących na rynek metod CNC (np. Gleason Phoenix).

2.    Działalność dydaktyczna

     Moja praca dydaktyczna początkowo związana była z prowadzeniem zajęć laboratoryjnych z obróbki skrawaniem i metrologii. Po 14 latach pracy, będąc już bardziej doświadczonym pracownikiem, zostałem upoważniony do prowadzenia wykładów z metrologii, co kontynuuję do dzisiaj dla wszystkich kierunków naszego Wydziału. Od 2001 r. prowadzę przedmiot pt. „Doskonalenie jakości procesów produkcyjnych”, w ramach którego poruszam zagadnienia SPC, MSA, CAQ oraz certyfikacji systemów zarządzania jakością zgodnie z serią norm ISO 9001 oraz ISO/TS 16949.

     Moja działalność dydaktyczna zaowocowała wydaniem następujących pozycji:

·  Sałaciński T.: Inżynieria jakości w technikach wytwarzania. OWPW. Warszawa, 2016.

·  Sałaciński T.: SPC - Statystyczne sterowanie procesami produkcji. OWPW. Warszawa, 2016.

·  Sałaciński T.: Komputerowe wspomaganie konstruowania narzędzi skrawających. OWPW. Warszawa, 1994.

·  Sałaciński T., Misiak J.: Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii. Skrypt OWPW. Warszawa, 2015.

·  Sałaciński T.: Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania. OWPW. Warszawa, 2013.

· Sałaciński T.: Analiza zdolności procesów z wykorzystaniem SPC. Rozdział do skryptu pod red. J. Bagińskiego pt. Zarządzanie Jakością. OWPW. Warszawa, 2004.

W 1986 r. opracowałem 13 rozdział do pracy zbiorowej "Poradnik inżyniera. Konstrukcja narzędzi skrawających do metali. Komputerowe wspomaganie przy konstruowaniu narzędzi". WNT. Praca  z przyczyn zależnych od wydawnictwa niestety nie ukazała się drukiem.

3.    Działalność organizacyjna

   Od 2016 r. jestem kierownikiem Zakładu Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem. Dalsza moja działalność organizacyjna sprowadzała się do udziału w egzaminach wstępnych oraz w Wydziałowej Komisji Wyborczej. Od 2005 r. do 2012 r. piastowałem funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Inżynierii Produkcji PW. Jestem również audytorem wewnętrznym systemu jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej.