x


Books:

Naród a idea narodowa: nacjonalizm T.G. Masaryka, Warszawa: Scholar,  1998.

Narodowość jako problem naukowy. Naród w socjologii czeskiej okresu międzywojennego, Warszawa: Scholar, 2000; cf. table of contents and chapter 1 Naród w socjologii czeskiej.

Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2004; cf. table of contents and chapter 10 Szkic o sporcie.

Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012; cf. table of contents and introduction.

Goście ze Wschodu. Socjologia polska lat sześćdziesiątych XX wieku a nauka światowa, Kraków: Nomos, 2017; cf. table of contents, introduction and the English summary.

Selected studies and papers:

"Czechosłowacja po wyborach: czy istnieje jeszcze czechosłowacka scena polityczna?", Myśl Socjaldemokratyczna 4/1992.

"The Reception of the Break-Up of the Czechoslovak State in Poland", in: Jerzy J. Wiatr (ed.), The Politics of Democratic Transformation: Poland After 1989, Warsaw: Scholar, 1993.

"Co je 'malý národ'? Pokus o interpretaci pojmu", in: Sto let Masarykovy České otázky. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané (...) ve dnech 26.-28. září 1995 v Brně, Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1997.

"Renanovské pojetí národa a současná sociologie", Sociologický časopis 4/1999; fulltext version.

"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - instytucja kultury czy polityki?", in: Joanna Kurczewska (ed.), Kultura narodowa i polityka, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000.

"Miroslava Hrocha dociekania i dyskusje dotyczące genezy nowoczesnych narodów", Przegląd Historyczny 1/2001.

"'Okno na świat' (Socjologia w Polsce i Czechosłowacji przed rokiem 1968)", Myśl Socjaldemokratyczna 2/2001; fulltext version.

"'Socjologia bilansująca' czy 'obiektywizm socjologiczny'? Dwa spory o charakter socjologii czeskiej okresu międzywojennego", Studia Socjologiczne 2/2001.

"Trzy naprawdę krótkie szkice z socjologii narodu", Lewą Nogą  13 (2001); fulltext version.

"Symbole narodowe i problemy narodowościowe w polityce polskiej", chap. 11, in: Jerzy J. Wiatr et al., Demokracja polska 1989-2003, Warszawa: Scholar 2003.

"Rádl, Škrach a jejich kritiky české sociologie", in: Tomáš Hermann - Anton Markoš (eds.), Emanuel Rádl - Scientist and Philosopher. Proceedings of the International Conference... (Prague, February 9.-12. 2003), Praha: Oikoymenh 2004.

"The Good Soldier Švejk and a Sociological Account of National Identification", Polish Sociological Review 2/2005.

"'Někerej Maďar taky za to nemůže, že je Maďar': o sociologickém popisu národní identifikace", Sociologický časopis 4/2005; fulltext version.

"O problemach z kategorią legitymacji władzy politycznej: w stronę negatywnego pojęcia legitymacji", Studia Socjologiczne 1/2005.

"'Polityka historyczna', jej konteksty i mechanizmy", Myśl Socjaldemokratyczna 1-2/2006.

"Uczeni i politycy - polityka i pole akademickie", chap. VIII, in: Jacek Raciborski (ed.), Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, Warszawa: Trio 2006.

"Swoistości socjologii polskiej z perspektywy socjologa", Societas/Communitas 1/2007.

"Masarykovy učebnice sociologie v dobovém kontextu", in: T.G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořadané (...) ve dnech 4.-5. září 2007 v Brně, Brno: Ústav T.G. Masaryka 2008.

"Válka, armada, stát a národ: byrokracie, disciplina a nacionalismus", Historická sociologie - Historical Sociology 1/2009.

"O dyskusji wokół modernizmu i konstruktywizmu w badaniach narodu", Kwartalnik Historyczny 4/2009.

"Naród a państwo - przynależność narodowa a obywatelstwo", in: Jacek Raciborski (ed.), Praktyki obywatelskie Polaków, Warszawa: IFiS PAN 2010.

"Klasycy obcy, rodzimi i bohaterowie nekrologów: zainteresowanie przeszłością dyscypliny a perspektywy historii socjologii", Rocznik Lubuski 2011 part 1: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku; fulltext version.

"Maurice Halbwachs and Social Memory Studies: On Two Translations and Their Contexts", Historická sociologie - Historical Sociology 2/2011.

"Sociological Traditions in the Polish Textbooks of the Communist Period", Comparative Sociology 5/2011.

"Historia socjologii, teoria socjologiczna a społeczne studia nad nauką: wzajemne pożytki i nieużytki", Roczniki Historii Socjologii vol. III/2013.

"Is There Any Sociological Tradition of Social Memory Research? The Polish and the Czech Case", Polish Sociological Review 3/2013.

"Socjologia polska i czeska, ich wzajemne relacje a kontekst socjologii światowej", in: Marcin Dębicki, Julita Makaro (eds.), Sąsiedztwa III RP - Czechy. Zagadnienia społeczne, Wrocław: Gajt 2013.

"Tomáš Garriuge Masaryk jako socjolog", Roczniki Historii Socjologii vol. III/2013.

"Dialog o problemach z dyscyplinarnością", in: Joanna Kurczewska, Magda Lejzerowicz (eds.), Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o swoich doświadczeniach, Warszawa: IFiS PAN - Komitet Socjologii PAN 2014.

"From Communicative Memory to Non-History - Czech and Polish Narratives of Sociology’s Past", in: Christian Fleck, Andreas Hess (eds.), Knowledge for Whom? Public Sociology in the Making, Farnham - Burlington: Ashgate 2014.

"Zapomniana profesja? Socjologia pracy i socjologowie zakładowi w Polsce", in: Piotr Binder (ed.), Lokalne, narodowe i inne... Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej, Warszawa: IFiS PAN 2014.

"Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel i 'prawda zwyciężająca' ze sztandaru prezydenta Czechosłowacji", in: Ewa Golachowska, Dorota Pazio-Wlazłowska (eds.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości, vol. 4 Wartości w świecie słowiańskim, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN - Fundacja Slawistyczna 2015.

"Socjologia polska i czeska: wzajemne stosunki i konteksty", Stan Rzeczy 1/2016.

"'Sources of Social Power, Michaela Manna, neoweberowska socjologia historyczna i jej polskie echa", "Studia Socjologiczne" 1/2016.

"Wprowadzając ponownie państwo: od socjologii historycznej do państwocentrycznej?", in: Jacek Raciborski (ed.), Państwo w praktyce: style działania, Kraków: Nomos 2017.