Książki:

Naród a idea narodowa: nacjonalizm T.G. Masaryka, Scholar, Warszawa 1998.

Narodowość jako problem naukowy. Naród w socjologii czeskiej okresu międzywojennego, Scholar, Warszawa 2000; zob. spis treści i rozdział 1 Naród w socjologii czeskiej.

Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004; zob. spis treści oraz rozdział 10 Szkic o sporcie.

Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012; zob. spis treści oraz Wprowadzenie.

Goście ze Wschodu. Socjologia polska lat sześćdziesiątych XX wieku a nauka światowa, Nomos, Kraków 2017; zob. spis treœci, Wprowadzenie i streszczenie w jęz. angielskim.

Wybrane artykuły i opublikowane referaty konferencyjne:

Czechosłowacja po wyborach: czy istnieje jeszcze czechosłowacka scena polityczna?, "Myśl Socjaldemokratyczna" nr 4/1992.

The Reception of the Break-Up of the Czechoslovak State in Poland w: Jerzy J. Wiatr (red.), The Politics of Democratic Transformation: Poland After 1989, Scholar, Warsaw 1993.

Co je "malý národ"? Pokus o interpretaci pojmu, w: Sto let Masarykovy České otázky. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané (...) ve dnech 26.-28. září 1995 v Brně, Ústav T.G. Masaryka, Praha 1997.

Renanovské pojetí národa a současná sociologie, "Sociologický časopis" nr 4/1999; pełny tekst.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - instytucja kultury czy polityki?, w: Kultura narodowa i polityka Joanna Kurczewska (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

Miroslava Hrocha dociekania i dyskusje dotyczące genezy nowoczesnych narodów, "Przegląd Historyczny" nr 1/2001.

"Okno na świat" (Socjologia w Polsce i Czechosłowacji przed rokiem 1968), "Myśl Socjaldemokratyczna" nr 2/2001; pełny tekst.

"Socjologia bilansująca" czy "obiektywizm socjologiczny"? Dwa spory o charakter socjologii czeskiej okresu międzywojennego, "Studia Socjologiczne" nr 2/2001.

Trzy naprawdę krótkie szkice z socjologii narodu, "Lewą Nogą" nr 13 (2001); pełny tekst.

Symbole narodowe i problemy narodowościowe w polityce polskiej, rozdz. 11 w: Jerzy J. Wiatr, Jacek Raciborski (i in.), Demokracja polska 1989-2003, Scholar, Warszawa 2003.

Rádl, Škrach a jejich kritiky české sociologie, w: Tomáš Hermann - Anton Markoš (red.), Emanuel Rádl - vědec a filosof. Sborník z mezinárodní konference... (Praha 9.-12. února 2003), Oikoymenh, Praha 2004.

The Good Soldier Švejk and a Sociological Account of National Identification, "Polish Sociological Review" nr 2/2005.

"Někerej Maďar taky za to nemůže, že je Maďar": o sociologickém popisu národní identifikace, "Sociologický časopis" nr 4/2005; pełny tekst.

O problemach z kategorią legitymacji władzy politycznej: w stronę negatywnego pojęcia legitymacji, "Studia Socjologiczne" nr 1/2005.

"Polityka historyczna", jej konteksty i mechanizmy, "Myśl Socjaldemokratyczna" nr 1-2/2006.

Uczeni i politycy - polityka i pole akademickie, rozdz. VIII w: Jacek Raciborski (red.), Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, Trio, Warszawa 2006.

Swoistości socjologii polskiej z perspektywy socjologa, "Societas/Communitas" nr 1/2007.

Masarykovy učebnice sociologie v dobovém kontextu, w: T.G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořadané (...) ve dnech 4.-5. září 2007 v Brně, Ústav T.G. Masaryka, Brno 2008.

O dyskusji wokół modernizmu i konstruktywizmu w badaniach narodu, "Kwartalnik Historyczny" nr 4/2009.

Válka, armada, stát a národ: byrokracie, disciplina a nacionalismus, "Historická sociologie - Historical Sociology" nr 1/2009.

Naród a państwo - przynależność narodowa a obywatelstwo, w: Jacek Raciborski (red.), Praktyki obywatelskie Polaków, IFiS PAN, Warszawa 2010.

Klasycy obcy, rodzimi i bohaterowie nekrologów: zainteresowanie przeszłością dyscypliny a perspektywy historii socjologii, "Rocznik Lubuski" 2011 cz. 1: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku; pełny tekst.

Maurice Halbwachs and Social Memory Studies: On Two Translations and Their Contexts, "Historická sociologie - Historical Sociology" nr 2/2011.

Sociological Traditions in the Polish Textbooks of the Communist Period, "Comparative Sociology" nr 5/2011.

Historia socjologii, teoria socjologiczna a społeczne studia nad nauką: wzajemne pożytki i nieużytki, "Roczniki Historii Socjologii" t. III/2013.

Is There Any Sociological Tradition of Social Memory Research? The Polish and the Czech Case, "Polish Sociological Review" nr 3/2013.

Socjologia polska i czeska, ich wzajemne relacje a kontekst socjologii światowej, w: Marcin Dębicki, Julita Makaro (red.), Sąsiedztwa III RP - Czechy. Zagadnienia społeczne, Gajt, Wrocław 2013.

Tomáš Garriuge Masaryk jako socjolog, "Roczniki Historii Socjologii" t. III/2013.

Dialog o problemach z dyscyplinarnością, w: Joanna Kurczewska, Magda Lejzerowicz (red.), Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o swoich doświadczeniach, IFiS PAN - Komitet Socjologii PAN, Warszawa  2014.

From Communicative Memory to Non-History - Czech and Polish Narratives of Sociology’s Past, w: Christian Fleck, Andreas Hess (red.), Knowledge for Whom? Public Sociology in the Making, Ashgate, Farnham - Burlington 2014.

Zapomniana profesja? Socjologia pracy i socjologowie zakładowi w Polsce, w: Piotr Binder (red.), Lokalne, narodowe i inne... Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 2014.

Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel i "prawda zwyciężająca" ze sztandaru prezydenta Czechosłowacji, w: Ewa Golachowska, Dorota Pazio-Wlazłowska (red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4 Wartości w świecie słowiańskim, Instytut Slawistyki PAN - Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2015.

Socjologia polska i czeska: wzajemne stosunki i konteksty, "Stan Rzeczy" nr 1/2016.

"Sources of Social Power" Michaela Manna, neoweberowska socjologia historyczna i jej polskie echa, "Studia Socjologiczne" nr 1/2016.

Wprowadzając ponownie państwo: od socjologii historycznej do państwocentrycznej?, w: Jacek Raciborski (red.), Państwo w praktyce: style działania, Nomos, Kraków 2017.