x


O Kiliasie

Urodziłem się w Sieradzu w roku 1965, ale od 1970 mieszkam w Warszawie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpocząłem studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (Karowa), gdzie od roku 1991 nieprzerwanie pracuję, obecnie jako profesor nadzwyczajny. Tutaj uzyskałem doktorat (mym promotorem był profesor Jerzy J. Wiatr), a w roku 2005 habilitację. Ważną rolę w mym rozwoju naukowym odegrała także profesor Joanna Kurczewska z IFiS PAN. Znaczący wpływ, z pewnością nie tylko intelektualny, miał na mnie nieodżałowany profesor Miloslav Petrusek z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Poza pracą na Uniwersytecie Warszawskim byłem w latach 1998-2006 zatrudniony także w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, w latach 2006-2009 pracowałem w Wyższej Szkole Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach, w roku akademickim 2010/2011 zaś w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Kilka lat temu prowadziłem także zajęcia z zakresu socjologii wojny i wojska dla studentów Socjologii Historycznej Uniwersytetu Karola w Pradze.

Warto wspomnieć, że lato i jesień roku 2000 spędziłem w Wiedniu jako stypendysta tamtejszego Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

W latach 2004-2008 byłem członkiem Zarządu, w tym od roku 2005 Wiceprzewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od czerwca 2013 r. jestem członkiem Zarządu Głównego, przy czym w latach 2013-2016 pełniłem także funkcję skarbnika. Należę również do Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA), od lata 2014 będąc członkiem zarządu (Steering Committee) jej sekcji historii socjologii (RC08 - Research Committee on the History of Sociology).

Należę do rad redakcyjnych pism "Polish Sociological Review", "Roczniki Historii Socjologii" oraz "Historická sociologie - Historical Sociology".

Badania

Początkowo główne miejsce wśród wśród mych zainteresowań zajmowała problematyka czeska. Moje pierwsze większe, samodzielne badanie dotyczyło dziejów czeskiej idei narodowej, a jego rezultatem stała się praca doktorska, opublikowana pod tytułem Naród a idea narodowa: nacjonalizm T.G. Masaryka (1998). Kontynuacją tych dociekań były studia nad dziejami czeskich socjologicznych interpretacji narodu, których najważniejszy opublikowany rezultat stanowiła książka Narodowość jako problem naukowy (2000). Ostatnim z serii przedsięwzięć odnoszących się do narodu była ściślej socjologiczna i bardziej teoretyczna, nie odnosząca się już wyłącznie do Czech, książka Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu (2004). Od publikacji Narodowości jako problemu naukowego najwięcej czasu poświęcałem historii socjologii, przy czym moje zainteresowania zamykały się między dziejami socjologii, w szczególności jej historią instytucjonalną, a socjologią myśli socjologicznej. Najnowszym rezultatem mej pracy badawczej jest książka Jak socjologowie opowiadali o socjologii, na którą składają się dwa studia. Pierwsze z nich poświęcone jest polskim podręcznikom socjologii z lat sześćdziesiątych, drugie zaś dziejom polskich i czeskich opowieści o historii klasycznej socjologii.

Obok opisanych, autorskich przedsięwzięć naukowych, brałem też czynny udział w pracach w pracach mego macierzystego Zakładu Socjologii Polityki IS UW, takich jak badanie elit rządowych III RP, projekt badawczy dotyczący obywatelstwa, a ostatnio badanie dotyczšce współczesnego państwa. Ponadto pisałem (i nadal piszę) i publikowałem drobniejsze teksty z dotyczące socjologii polityki, dziejów socjologii, czy też pamięci społecznej.

Moje obecne zainteresowania obejmują przede wszystkim historię socjologii, w tym w szczególności dzieje socjologii polskiej lat sześćdziesiątych. Obecnie realizuję projekt badawczy dotyczący pozycji zajmowanej i roli odgrywanej przez nią w nauce światowej. Póki co, napisałem na ten temat kilka artykułów, zebrałem bodaj większość potrzebnych materiałów i pracuję nad książką odnoszącą się do tej problematyki.

Dydaktyka

W Instytucie Socjologii UW prowadziłem różnorodne zajęcia dotyczšce narodu i nacjonalizmu, socjologii historycznej państwa, wojny i wojska, społecznych studiów nad naukš, historii i socjologii socjologii, a także pamięci społecznej. W roku akademickim 2015/2016 miałem dwa seminaria w języku angielskim: War, Politics and Military in Sociological Perspective oraz Nations and States in Comparative Perspective. Razem z Marcinem Darmasem prowadziłem też zajęcia Pamięć, tożsamoœć narodowa i polityka: doświadczenie pierwszej wojny światowej w oczach kina. Oprócz tego uczyłem Technik Pracy Naukowej, a wspólnie z Przemysławem Sadurą i Wojciechem Rafałowskim prowadziliœmy zakładowe seminarium licencjackie.

Poza kursami w mym własnym Instytucie Socjologii UW, wykładam socjologię ogólną na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Życie poza socjologią

Można zadać pytanie, czy w ogóle istnieje jeszcze jakieś życie poza socjologią, albo raczej: poza pracą? Od kilku lat odpowiedź, której mógłbym udzielić na to pytanie, wydaje się raczej negatywna. Pozostaje jednak kilka przyjemności, bez których nie potrafiłbym się obyć, jak chociażby bez muzyki. Słucham jej więc, kupuję płyty, a od czasu do czasu i chadzam na koncerty rockowe. Nadal staram się też regularnie bywać w kinie, a interesują mnie nie tylko nowości. Niegdyś byłem opiekunem naukowym tutejszego Dyskusyjnego Klubu Filmowego Socjologów "Pod Spodem", do dziś zaś staram się łączyć film z dydaktyką (socjologią wojny i wojska czy problematyką pamięci społecznej) na Karowej, Niestety, i w kinie bywam dziś mniej dziś regularnie niż niegdyś... Sporo czasu wolnego spędzam włócząc się pieszo po lasach i łąkach. Chodzę raczej po terenie płaskim niż po górach, chętniej od jesieni do wiosny niż latem i zazwyczaj po Polsce, albo innych krajach na północnym wschodzie Europy.

Pewnie mógłbym tu długo wymieniać aktualne i minione upodobania,wspomnę jednak tylko o tym, że mieszkam z dwojgiem urodziwych i nadzwyczaj miłych kotów. No i jeszcze o przyjemności zmysłowej, której nie potrafię sobie od czasu do czasu odmówić - o cygarze.